Pilotní projekt společnosti Collegium Bohemicum

Česky Deutsch

Hlavní strana
Fotogalerie
Tiskové zprávy
Collegium Bohemicum

Proti proudu 2

13.05.2010 10:34, zobrazeno 3285x | Zpět na přehled
Pracovní listy ke stažení
List stáhnete kliknutím na daný odkaz. Pokud se Vám nedaří soubor uložit, zkuste na odkaz kliknout pravým tlačítkem myši a zvolit Uložit cíl jako.... Dále postupujte dle návodu prohlížeče. Pokud si nevíte rady, nebo máte připomínky, napište nám.

Cíle:
Studenti se seznámí s texty a karikaturami z dobového tisku, které reagovaly na Hilsnerův proces. Na jejich základě práce a na základě toho, co o procesu víme dnes, si uvědomí význam tištěných médií při ovlivňování veřejného mínění. Zamyslí se nad osobní odpovědností jednotlivce a nutností občanské angažovanosti.
Obsah:
Hilsneriáda a postoj T. G. Masaryka a J. Vrchlického. Občanská odvaha. Antisemitismus. Xenofobie.
Klíčová slova:
Antisemitismus, Hilsneriáda, J. Vrchlický, Odvaha občanská, T. G. Masaryk, Xenofobie, Židovství

Klíčové kompetence:
Kompetence občanská: Student respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností druhých; rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, spoluvytváří je a chrání; hájí svá práva i práva jiných, vystupuje proti jejich potlačování a spoluvytváří podmínky pro jejich naplňování.
Kompetence k řešení problémů: Student rozpozná problém a objasní jeho podstatu. Při řešení problémů uplatní získané vědomosti a dovednosti, myslí analyticky, kriticky a tvořivě; interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je. Pro svá tvrzení nachází argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry.
Kompetence komunikativní: Student vhodně prezentuje svou práci i sám sebe před známým publikem; rozumí sdělením různého typu, správně interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje.
Kompetence k učení: Student kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při studiu a v praxi; reflektuje proces vlastního učení a myšlení.
Průřezová témata:
Mediální výchova: Vnější vlivy na chování médií. Role a význam médií.
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: Kulturní okruhy v Evropě: etnická a náboženská rozmanitost. Vlivy na člověka jako jedince ve společnosti.
Multikulturní výchova: Chápat, respektovat a aktivně hájit myšlenku, že každý jedinec má odpovědnost za odstranění diskriminace a předsudků vůči lidem různých etnických skupin a národností. Jak předsudky a stereotypy ovlivňují soužití příslušníků majority s příslušníky minority. Jak je možné změnit a zlepšit porozumění mezi lidmi různého kulturního původu a náboženství.
Osobnostní a sociální výchova: Já a moje současná i budoucí sociální role (občan/občanka). Jakou morálku vyznávám ve vztahu k ostatním lidem/kulturám. Jak se mohu angažovat ve prospěch druhých lidí (osobní angažovanost ve společenských otázkách).
Čas: 45 minut
Pomůcky:
  • psací potřeby
  • MATERIÁL PRO UČITELE: Proti proudu II
  • dataprojektor k promítání textu nebo tištěné PRACOVNÍ LISTY Č. 1, 2
Zpět na přehled | Nahoru