Pilotní projekt společnosti Collegium Bohemicum

Česky Deutsch

Hlavní strana
Fotogalerie
Tiskové zprávy
Collegium Bohemicum

Proti proudu 1

12.05.2010 23:01, zobrazeno 2960x | Zpět na přehled
Pracovní listy ke stažení
List stáhnete kliknutím na daný odkaz. Pokud se Vám nedaří soubor uložit, zkuste na odkaz kliknout pravým tlačítkem myši a zvolit Uložit cíl jako.... Dále postupujte dle návodu prohlížeče. Pokud si nevíte rady, nebo máte připomínky, napište nám.

Cíle:
Studenti se seznámí s karikaturami z dobového tisku k tématu hilsneriáda. Na jejich základě a na základě toho, co o procesu víme dnes, si uvědomí nebezpečí zneužití médií k ovlivňování veřejného mínění. Pochopí nutnost kritického přístupu při vyhledávání a zpracovávání informací v médiích.
Obsah:
Hilsneriáda. Mediální obraz a realita. Karikatura. Xenofobie.
Klíčová slova:
Antisemitismus, Hilsneriáda, Karikatura, Mediální obraz a realita, Xenofobie, Židovství

Klíčové kompetence:
Kompetence občanská: Student respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností druhých; rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, spoluvytváří je a chrání; hájí svá práva i práva jiných, vystupuje proti jejich potlačování a spoluvytváří podmínky pro jejich naplňování.
Kompetence k řešení problémů: Student rozpozná problém a objasní jeho podstatu. Při řešení problémů uplatní získané vědomosti a dovednosti, myslí analyticky, kriticky a tvořivě; interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je. Pro svá tvrzení nachází argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry.
Kompetence komunikativní: Student vhodně prezentuje svou práci i sám sebe před známým publikem; rozumí sdělením různého typu, správně interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje.
Kompetence k učení: Student kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při studiu a v praxi; reflektuje proces vlastního učení a myšlení.
Průřezová témata:
Mediální výchova: Vztah mezi mediálními produkty a skutečností (relevance a věrohodnost informačních zdrojů a informací). Vnější vlivy na chování médií. Jak se měří a popisuje publikum (náklad, čtenost, podíl na trhu). Vlivy některých mediálních obsahů na vnitřní rozpoložení jedince (násilí). Etický kodex novináře. Psaní článku na totožné téma do existujících novinových titulů.
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: Kulturní okruhy v Evropě: etnická a náboženská rozmanitost. Vlivy na člověka jako jedince ve společnosti.
Multikulturní výchova: Chápat, respektovat a aktivně hájit myšlenku, že každý jedinec má odpovědnost za odstranění diskriminace a předsudků vůči lidem různých etnických skupin a národností. Jak předsudky a stereotypy ovlivňují soužití příslušníků majority s příslušníky minority. Jak je možné změnit a zlepšit porozumění mezi lidmi různého kulturního původu a náboženství.
Osobnostní a sociální výchova: Já a moje současná i budoucí sociální role (občan/občanka). Jakou morálku vyznávám ve vztahu k ostatním lidem (kulturám).
Čas: 45 minut
Pomůcky:
  • psací potřeby
  • MATERIÁL PRO UČITELE: Proti proudu I
  • PRACOVNÍ LISTY Č. 1 (pro každou skupinu jeden)informační zdroj k tématu hilsneriáda pro každou skupinu, např. učebnice, odborné publikace, učitelem připravené texty či internet
  • lze využít i min. tři výtisky různých novin ze stejného dne, případně počítač s dataprojektorem a připojením na internet
Zpět na přehled | Nahoru