Pilotní projekt společnosti Collegium Bohemicum

Česky Deutsch

Hlavní strana
Fotogalerie
Tiskové zprávy
Collegium Bohemicum

Etnografie a mapa

12.05.2010 21:43, zobrazeno 4512x | Zpět na přehled
Pracovní listy ke stažení
List stáhnete kliknutím na daný odkaz. Pokud se Vám nedaří soubor uložit, zkuste na odkaz kliknout pravým tlačítkem myši a zvolit Uložit cíl jako.... Dále postupujte dle návodu prohlížeče. Pokud si nevíte rady, nebo máte připomínky, napište nám.

Cíle:
Studenti porovnají různé přístupy při vytváření a interpretaci etnografické mapy. Naučí se kriticky vyhodnocovat nepísemné prameny; na příkladech vysvětlí, že mapa může být manipulována a zneužita v politickém boji. Pochopí, v čem spočívá riziko při vytváření i interpretaci etnografické mapy.
Obsah:
Otázka rozpadu habsburské monarchie a vzniku první republiky. Problém vytyčení hranice území a vzájemné vztahy ve střední Evropě mezi lety 1918–1938, především problém Němců v ČSR. Etnická rozmanitost českých zemí v minulosti a současnosti.
Klíčová slova:
Domov, Etnická rozmanitost, Hranice zemské 1918 – 1938, Němci v České republice, Rozpad Habsburské monarchie, Ústava, Vznik první republiky, Xenofobie

Klíčové kompetence:
Kompetence občanská: Student/ka respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí; rozšiřuje své poznání a chápání kulturních hodnot; hájí svá práva i práva jiných, vystupuje proti jejich potlačování; informovaně zvažuje vztahy mezi svými zájmy osobními, zájmy širší skupiny, do níž patří, a zájmy veřejnými. Kompetence sociální a personální: Student/ka přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na vzájemné úctě, toleranci a empatii.
Kompetence k řešení problémů: Student/ka kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry; zvažuje možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, včetně posouzení jejich rizik a důsledků.
Kompetence komunikativní: Student/ka používá s porozuměním grafická vyjádření informací různého typu; prezentuje vhodným způsobem svou práci; věcně argumentuje.
Průřezová témata:
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: Historický vývoj českého národa v evropském kontextu. Kulturní okruhy ve světě a v Evropě: etnická a jazyková rozmanitost. Chápání národní a evropské identity.
Multikulturní výchova: Jak se projevuje sociokulturní rozrůzněnost v regionech České republiky a v Evropě. Jaké jsou modely soužití různých sociokulturních skupin, co je podstata multikulturalismu. Jak je možné změnit a zlepšit porozumění mezi lidmi různého kulturního původu.
Mediální výchova: Relevance a věrohodnost informačních zdrojů a informací.
Čas: 2 x 45 minut
Pomůcky:
  • psací potřeby
  • audiovizuální technika pro poslech zvukové ukázky (ukázka z autobiografie Josefa Urzidila), případně text z metodického listu, který čte vyučující
  • MATERIÁL PRO UČITELE: Etnografie a mapa
  • PRACOVNÍ LISTY Č. 1 (nebo dataprojektor)
  • PRACOVNÍ LISTY Č. 2 (pro každou skupinu jeden)
Zpět na přehled | Nahoru